За нас

Image

ИСТОРИЯ

Международното общество за приложен шахмат e млада организация с идеална цел в обществена полза. Организацията разработва обучителни, терапевтични, научно-изследователски стандарти и програми; обучава в житейски умения чрез шах и популяризира постиженията на приложния шахмат във всички сфери на живота.

Създадена е на 8 октомври 2017 г. в гр. Пазарджик, България по време на международната научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”. 

Обединява лица, които прилагат шахматната игра в различни области на теорията и практиката от България, Германия, Испания, Полша, Сирия, САЩ.

МИСИЯ

Утвърждаване, усъвършенстване и популяризиране на приложния шахмат в неговите био-психо-социални измерения

ВИЗИЯ

Международна мрежа от специалисти, която разработва обучителни, терапевтични, научно-изследователски стандарти и програми; обучава в житейски умения чрез шах и популяризира постиженията на приложния шахмат във всички сфери на живота

ЦЕННОСТИ

Честни отношения, любов, взаимопомощ, смисъл на шаха в живота,толерантност, прозрачност, неутралност

Устав на МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ПРИЛОЖЕН ШАХМАТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

На Международно общество за приложен шахмат

2019 - 2023

 

 1. РАЗШИРЯВАНЕ НА МРЕЖАТА НА МОПШ
 • Привличане на нови членове чрез реклама
 • Кампании за набиране на нови членове
 • Индивидуално мотивиране на близки и познати
 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАЙНО ФИНАНСИРАНЕ
 • Разработване на идеи, за които се търси финансиране
 • Проучване на възможности за привличане на безвъзмездни средства от ЕС за НПО и за научни изследвания
 • Провеждане на кампании за набиране на средства
 1. ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА МОПШ
 • Прилагане на шахматния модел за усъвършенстване на екипа
 • Обмяна на опит

3.3.    Преодоляване на езикови бариери

3.4.   Спазване ценностите на МОПШ

3.5.   Съвместни проекти, проучвания, сътрудничество

3.6.   Осигуряване на професионално и квалифицирано обучение и трениране на шах

 • Привличане на симпатизанти, съмишленици и партньори
 1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МОПШ
 • Изработване на сайт
 • Реклама
 • Редовни контакти с медии
 • Публикации за ползите от прилагане на шахматната игра в живота

4.5.    Услуги, показващи ползите от прилагането на шахматната игра в живота

 

 1. МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
 • Определяне на отговорници за всяко от направленията
 • Регулярни срещи за отчитане на резултатите

Как да стана член на МОПШ

Лицата, желаещи да станат членове на МOПШ, подават писмено заявление до Управителния съвет, който се произнася в едномесечен срок.

През 2017 г. Общото събрание взе решения членският внос да бъде в размер на 5, 10 или повече от 10 евро в зависимост от самоопределението на всеки един от членовете.

Членски внос може да платите на следния IBAN:

Банка  ДСК,  клон  1201 – Пазарджик, Сдружение „Човеколюбие”,

IBAN BG53STSA 93000006045631;

Основанието на превода е: Членски внос за МОПШ за … година.

Заявявление за член на Сдружение „Международно общество за приложен шахмат”.

Политика за защита на личните данни

Международното общество за приложен шахмат обработва следните лични данни на членовете си: име, адрес, телефон, електронна поща, както и информация за платен членски внос. В зависимост от нуждите на дейността на организацията може да се съхраняват и данни за потребителски имена в социалните мрежи, професионална позиция и интереси, както и снимки, удостоверяващи участието ви в публични събития на организацията.

Целта на обработването на лични данни в МОПШ е съставяне на списък на членовете: за да бъдат уведомявани за събития на организацията, включително общо събрание, както и да се насърчава комуникацията между тях чрез участие във фейсбук групи, скайп конференции и др.

Личните данни се обработват чрез събиране, записване, консултиране, промяна, организиране, съхранение, изтриване и унищожаване. На всеки 5 години се извършва преглед на необходимостта от съхранение на личните данни.

Като субект на лични данни членовете на организацията имат следните права: на информация, на достъп, на ограничаване обема на данните, на заличаване, както и право на жалба и обезщетение. Тези права се заявяват писмено пред представляващия администратора на лични данни.

В МОПШ са приети и се прилагат Правила за защита на личните данни и са предприети технически и организационни мерки за опазването им.

Органи на управление

Управителен съвет

 

 1. Радислав Атанасов, д-р, председател – baschradi@abv.bg
 2. Надежда Кузерманова, секретар – nadia@chovekolubie.org
 3. Мария Мерджанова, финансист – mariq_chovekolubie@abv.bg

 

 

Комисия по стандартите

 

 1. Проф. Сабине Фолщед-Клайн, Германия, председател –

s.vollstaedt-klein@zi-mannheim.de

 1. Д-р Емил Марков, България – emil_markov@abv.bg
 2. Франк Бикер, Германия – info@chess-science.com
 3. Гереон Лекс, Германия – mail@gereonlex.de
 4. Йоана Сброньец, Полша – szachoterapia@gmail.com