ПОКАНА 2022

Управителният съвет на Международно общество за приложен шахмат на основание чл. 26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.11, ал. 2 от Устава на МОПШ свиква на 22 юли 2022 г. от 09.00 часа в шахматната зала на Национална спортна академия „В. Левски” (София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” 21) годишно Общо събрание, което ще протече при следния дневен ред: 1. Преглед на членството; 2. Отчет за дейността на Сдружение „Международно общество за приложен шахмат” през 2021 г.; 3.Финансов отчет за дейността на Сдружение „Международно общество за приложен шахмат” през 2021 г.; 4. Промени в Устава на Сдружение „Международно общество за приложен шахмат”; 5. Приемане на оперативен план за работа през 2022 г. и бюджет; 6. Разни;

 

15 юни 2022 г.

град Пазарджик

Председател на УС на МОПШ

гл. ас. Радислав Атанасов, д-р