Покана

ПОКАНА

 Управителният съвет на Международно общество за приложен шахмат на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на чл. 11, ал. 2 от Устава на МОПШ свиква на 16 септември 2021 г. от 09.00 часа  в шахматната зала на Национална спортна академия „В. Левски” (София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21) годишно Oбщо събрание, което ще протече при следния дневен ред: 1. Преглед на членството; 2. Отчет за дейността на Сдружение “Международно общество за приложен шахмат” през 2020 г. 3. Финансов отчет за дейността на Сдружение „Международно общество за приложен шахмат” през 2020 г. 4. Приемане на оперативен план за работа през 2021 г. и бюджет. 5. Разни.

 

 

02 август 2021 г.

Град Пазарджик                                       

Председател на УС на МОПШ

Гл. ас. Радислав Атанасов, д-р